UZASADNIENIE PROJEKTU

Na etapie analizy zidentyfikowano liczebność grupy docelowej (podano ją w punkcie 14 wniosku) na obszarze objętym projektem. Stwierdzono, że główne bariery w dostępie do Internetu dla zidentyfikowanej wyżej grupy docelowej to: brak środków na opłacanie dostępu do łączy, brak środków na zakup komputera, trudny dostęp do miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu.Przeprowadzono wywiad w grupie docelowej (we współpracy z GOPS-ami z terenu objętego projektem), który stwierdził, że w grupie docelowej istnieją potrzeby w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, lecz nie mogą być zrealizowane z powodu wyżej określonych barier.Realizacja projektu zapobiega wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw powiatu łukowskiego. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy).Działanie 3 projektu tworzy możliwość udostępnienia łącza beneficjentom ostatecznym. Dzięki temu, że na terenie objętym projektem dział‚a kilku konkurujących ze sobą providerów nie jest konieczna budowa infrastruktury. Usługa dostępu do Internetu zostanie zakupiona u lokalnych usługodawców.Działanie 4 (notebooki dla beneficjentów ostatecznych) jest konieczne, ponieważ wnioskodawca zdecydował objąć projektem gospodarstwa domowe nie posiadające komputera bądź posiadające komputer o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu. Te gospodarstwa są bowiem zagrożone wykluczeniem cyfrowym w najwyższym stopniu.Działanie 5 (szkolenia) pozwoli beneficjentom ostatecznym – poprzez podniesienie ich kompetencji w odpowiednim zakresie - na efektywne i bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii.
Działania 1 i 2 (zarządzanie, promocja i informacja) są niezbędne dla powodzenia projektu jako całości.Zakup usł‚ugi dostępu do Internetu u lokalnych usługodawców jest optymalnym dla projektu rozwiązaniem technicznym, gdyż lokalni providerzy zapewniają dotarcie z sygnałem internetowym na całym terenie objętym projektem.


Nie ma zatem potrzeby budowy – a potem utrzymania – kosztownej infrastruktury tzw. „ostatniej mili”. Konkurencja między usługodawcami zapewni atrakcyjną cenę usługi, co z kolei przełoży się na korzystną relację nakład / rezultat dla projektu.