OPIS PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2009 do 31.03.2013.

Składać się będzie z następujących działań:

1. Zarządzanie projektem:


a) Przygotowanie dokumentacji przetargowej,
b) realizacja procedury przetargowej,
c) zawarcie umów z dostawcą (dostawcami) usługi dostępu do Internetu i pozostałych usług oraz dostawców sprzętu komputerowego,
d) rekrutacja beneficjentów ostatecznych (dalej: b.o.) (ustalenie zasad rekrutacji, dotarcie do grupy docelowej poprzez współpracą z instytucjami zajmującymi się wspieraniem grupy docelowej zdefiniowanej w dalszej części punktu, powołanie komisji rekrutacyjnych, zatwierdzenie listy b.o., podpisanie odpowiednich dokumentów przez b.o.),
e) współpraca z Instytucją Wdrażającą,
f) realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu,
g) monitoring i ewaluacja projektu: monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie, kontakty z uczestnikami projektu, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powierzonego sprzętu (w tym wizje lokalne).

 

2. Promocja i informacja

 

 

a) zaprojektowanie i wykonanie serwisu WWW projektu,
b) oznaczenie sprzętu poprzez umieszczenie naklejek oraz grawerowania,
c) zaprojektowanie i druk ulotek promocyjnych,
d) emisja ogłoszeń w prasie,
e) udzielanie informacji bezpośrednich przez biuro projektu.

 

3. Uruchomienie usługi dostępu do Internetu.

 

4. Przekazanie i uruchomienie notebooków u beneficjentów ostatecznych

 

a) zakup notebooków z systemem operacyjnym i prostym pakietem biurowym, objętych 5-letnią gwarancją producenta w standardzie Next Business Day,
b) przekazanie, instalacja i uruchomienie sprzętu u beneficjentów ostatecznych wyłonionych w ramach rekrutacji do projektu,
c) uruchomienie usługi dostępu do Internetu w 350 gospodarstwach domowych.

 

5. Szkolenia

 

a) Szkolenia dla beneficjentów, którzy w ramach projektu otrzymają komputery. Osoby te posiadają bardzo ograniczone kompetencje w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, co zostanie uwzględnione w programie szkolenia. Szkolenia „Podstawy systemu Windows i Internetu" - po 24 godziny dla 350 gospodarstw, łącznie 30 szkoleń (w grupach do 12 gospodarstw na szkolenie),

 

Działanie 3 i 4 mają na celu osiągnięcie celu szczegółowego nr 1 projektu. Działanie 5 jest skorelowane z celami szczegółowymi nr 2 i 3 projektu.

 

Projekt będzie skierowany do 350 gospodarstw domowych z terenu gmin: miasto Łuków, miasto Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski, Stanin i Trzebieszów.

 

Zgodnie z warunkami Działania 8.3 PO IG będą to:

 

(1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
(2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
(3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
(4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Wszystkie ww. grupy są zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną, w grupie (4) powyższe zagrożenie wynika z niepełnosprawności, a często również powiżzane jest z trudną sytuacją materialną.

 

Na etapie przygotowania wniosku oparto się na danych pochodzących z instytucji obsługujących / wspierających grupę docelową (GOPS, MOPS, PCPR). Ustalono  łączną liczebność grupy docelowej w poszczególnych kategoriach:

 

(1) 1957
(2) 6347
(3) 3518
(4) 1467

 

Możliwości finansowe konsorcjum - nawet przy uwzględnieniu dofinansowania - nie pozwalają na objęcie niniejszym projektem całej grupy docelowej i określiły liczebność beneficjentów ostatecznych na poziomie 350 gospodarstw. Będą to gospodarstwa nie posiadające komputera bądź posiadające komputer o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu, a więc ta część grupy docelowej, która w szczególności zagrożona jest wykluczeniem cyfrowym.

 

Wnioskodawca - poprzez informacje pozyskane przez współpracujące instytucje - zna potrzeby grupy docelowej, jak również jej specyfiką. Dlatego też w ramach projektu na etapie przygotowawczym zostanie stworzony regulamin rekrutacji oraz powołane komisje rekrutacyjne. Na tym etapie również będą współpracować min. GOPS-y, MOPS-y i PCPR jako instytucje najlepiej znające potrzeby i sytuację poszczególnych gospodarstw grupy docelowej. Udział w projekcie jednostek samorządu terytorialnego gwarantuje także, że nie będzie technicznych problemów dotarcia do grup docelowych, tj. problemów z podłączeniem internetu. Jednostki samorządowe dysponują bowiem doświadczeniem w realizacji szeroko pojętych projektów infrastrukturalnych.

 

Wnioskodawca jest świadomy ryzyka wykorzystania przez grupę docelową sprzętu niezgodnie z założeniami projektu lub wprost zbywania sprzętu. Dlatego też planowane są działania mające na celu likwidację/minimalizację zagrożeń poprzez współpracę z wcześniej wymienioną grupą instytucji. W celu osiągnięcia zaplanowanych w projekcie rezultatów zostaną zawarte z uczestnikami umowy, w których zostaną określone prawa i obowiązki stron, także w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu. Dodatkowo, w skład zespołu zarządzającego projektem wchodzić będzie specjalista ds. rekrutacji i monitoringu, do obowiązków którego będą należały wizje lokalne u beneficjentów ostatecznych. Umowy zawarte z beneficjentami ostatecznymi będą przewidywały takie uprawnienia dla przedstawicieli wnioskodawcy; umowy te będą przewidywać również możliwość odebrania powierzonego sprzętu w przypadku łamania warunków jego udostępnienia przez beneficjentów ostatecznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie cały zespół projektowy, a w szczególności koordynator główny projektu, do którego obowiązków należeć będzie monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie (w tym udział w odbiorach prac). Wnioskodawca zauważa także uwarunkowania społeczne i organizacyjne związane z brakiem motywacji oraz obawy i opory grupy docelowej związane z korzystaniem z nowych technologii. Problem ten ma być zneutralizowany poprzez planowane działania informacyjno -promocyjne oraz realizację zaplanowanych w projekcie szkoleń.

 

Wykonawcy projektu zostaną wyłonieni zgodnie z Prawem Zamówień Publicznym, co gwarantuje, że zostaną stworzone warunki uczciwej konkurencji (poprzez zastosowanie procedur przetargowych) oraz że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równego traktowania konkurujących ze sobą technologii (neutralności technologicznej).