INFORMACJE OGÓLNE

"Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego".

 

 

 Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
 Oś Priorytetowa8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
 Działanie8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu - eInclusion

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006: ma neutralny wpływ na środowisko naturalne, będzie realizowany w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji (we wszystkich aspektach: w odniesieniu do odbiorców i realizatorów, we wszystkich fazach realizacji projektu).