"Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego".

03 MAR 2014 | Raport z monitoringu Projektu

W związku z koniecznością okresowego monitorowania projektu, przedstawiamy raport z monitoringu projektu "Wyrównujemy szanse. Przciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego."

Raport można pobrać <<TUTAJ>> 

31 SIE 2012 | Informacja na temat okresu trwałości Projektu

Szanowni Państwo

W związku z zapytaniami Beneficjentów Programu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego" w zakresie kwestii okresu trwałości projektu, zamieszczamy krótki dokument wyjaśniający, który można pobrać tutaj.

28 SIE 2012 | Raport ewaluacyjny z Projektu

Dostępny jest raport ewaluacyjny z projektu, w którym zostały przedstawione informacje na temat wykorzystania komputerów i Internetu przez uczestników projektu.

Raport można pobrać <<TUTAJ>>

07 LUT 2012 | INFORMACJA

 

W związku z wątpliwościami, które wynikły podczas spotkań Partnerów projektu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego" Zarząd Powiatu w Łukowie skierował pismo do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z prośbą o udzielenie odpowiedzi.
Przedstawiamy odpowiedzi na skierowane pytania...

 

02 STY 2012 | SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

Dnia 15 grudnia odbyło się spotkanie Partnerów Projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przecwidziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Gminy i Miasta rprezentowane były przez Wójtów, Burmistrzów oraz koordynatorów gminnych projektu. Protokół ze spotkania można pobrać tutaj.

04 LIS 2011 | SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

W dniu 3 listopada 2011 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerów projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego".

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, wśród których byli: Starosta Powiatu Łukowskiego - Pan Janusz Kozioł, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju - Pan Roman Bocian, Koordynator Główny Projektu - Pani Agnieszka Krawczyk, Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu - Pani Agnieszka Gryczka oraz przedstawiciele partnerów: Pani Marzanna Chmiel - Miasto Łuków, Pani Agnieszka Sobiczewska - Gmina Trzebieszów, Pani Barbara Basek - Gmina Stoczek Łukowski, Pan Łukasz Szczepańczyk - Miasto Stoczek Łukowski, Pani Zofia Jezierska - Gmina Łuków, Pan Radosław Wiąckiewicz - Gmina Stanin.

Spotkanie rozpoczął Starosta Powiatu Łukowskiego, który przedstawił najistotniejsze problemy występujące w projekcie oraz uzasadnił konieczność dokonania zmiany kadry zarządzającej projektem. Koordynatora Głównego projektu i Specjalisty ds. monitoringu i rekrutacji.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju przedstawił obecnym kadrę zarządzającą projektem od dnia 16 sierpnia 2011r.

Agnieszka Krawczyk - Koordynator Główny Projektu
Łukasz Lotek - Specjalista ds. monitoringu i rekrutacji
Agnieszka Gryczka - specjalista ds. rozliczeń finansowych

i omówił stan realizacji projektu jaki zastał w momencie objecia stanowiska Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju oraz omówił podjęte działania.

Koordynator projektu przedstawił dotychczasową realizację projektu i problemy jakie diagnozowano na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

Następnie przedstawiciele poszczególnych Partnerów przedstawili dotychczasową realizację w swoich Gminach/ Miastach i wysunęli istotne wnioski na które należy zwrócić uwagę.

Po przedstawieniu sytuacji w Gminach/ Miastach rozpoczęła się dyskusja nt. możliwych najefektywniejszych sposóbów rozwiązywania występujących problemów, uzgodniono że Partnerzy kontaktować się będą e-mailowo z kadrą Zarządzającą pod adresem: llotek@starostwolukow.pl bądź telefonicznie 025 798 22 03 wew. 171 z Wydziałem Promocji i Rozwoju w godz. od 8.00 do 15.30.

Ustalono również, iż kontrole tak jak dotychczas będą odbywały się nie rzadziej niż raz w kwartale u jednego Beneficjenta Ostatecznego. Poszczególni Partnerzy w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kwartału zobowiązani będą do przedstawienia raportu zbiorczego z kontroli do Biura Projektu. Po każdej przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony raport zbiorczy w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kwartału.

Podczas spotkania nie zrealizowano pkt. 7 "Programu Spotkania" - Wspólne wypracowanie koncepcji zmian do "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie" oraz "Umowy partnerskiej nr 1 zawartej w dniu 24 lipca 2011r.". Powyższy punkt zostanie zrealizowany podczas przyszłego spotkania.

02 LIS 2011 | WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż ze względu na podpisanie umowy z Elektronicznym Zakładem Usługowym Wojciech Dębski na uruchomienie usługi dostępu do Internetu w dniu 30 marca 2010 roku, a tym samym opóźnienie uruchomienia usługi dostępu do Internetu dla 350 beneficjentów Ostatczenych Projektu, za zgodą Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie termin realizacji projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego" został wydłużony o jeden miesiąc i projekt realizowany będzie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

17 SIE 2011 | ZMIANA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PROJEKTEM

Informujemy, iż od dnia 16 sierpnia 2011 roku osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu ze strony Lidera Projketu są:

 

Agnieszka Krawczyk - Koordynator Główny projektu

Łukasz Lotek - Asystent Koordynatora Głównego projektu/ Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

Agnieszka Gryczka - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

19 KWI 2010 | SPOTANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDÓW

16 kwietnia 2010 roku przedstawiciele urzędów miast i gmin na spotaniu w Starostwie Powiatowym w Łukowie przedstawili ostateczne listy beneficjentów zakwalifikowanych do projektu.

 

13 KWI 2010 | SPOTKANIE Z WÓJTAMI I BURMISTRZAMI

12 kwietnia 2010 roku odbyło się spotkanie starosty z wójtami i burmistrzami, które dotyczyło wdrażania kolejnego etapu projektu.

07 KWI 2010 | PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

W dniu 06 kwietnia 2010 roku podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego z firmą MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie.

31 MAR 2010 | PODPISANIE UMOWY NA URUCHOMIENIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

W dniu 30 marca 2010 roku podpisano umowę na uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 350 gospodarstw z firmą Elektroniczny Zakład Usługowy Wojciech Dębski. Była to jedyna firma, która złożyła ofertę na ogłoszony przetarg.

 

10 MAR 2010 | SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI

Spotkanie z kierownikami09 marca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie Starosty Łukowskiego z Kierownikami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które dotyczyło realizacji projektu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego".

Spotkanie dotyczyło Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Ustalono ostatecznie siedziby punktów informacyjnych, w których będzie można uzyskać informacje , otrzymać i złożyć dokumenty na terenie miast i gmin biorących udział w projekcie.

Dokumenty można uzyskać i składając w urzędach gmin i miast biorących udział‚ w programie oraz na stronach internetowych w/w urzędów.


Dokumenty będzie można składać w terminie 12.03 - 29.03.2010r.

03 MAR 2010 | SPOTKANIE Z WÓJTAMI

Spotkanie z Wójtami03 marca 2010 r. odbyło się spotkanie Starosty Łukowskiego z Wójtami i Burmistrzami na którym omawiano m. in. realizację projektu. Przedstawiono wstępny projekt Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

03 MAR 2010 | OGŁOSZENIE PRZETARGU

Dnia 03 marca 2010 roku Powiat Łukowski zamieścił‚ ogłoszenie o przetargu: "Uruchomienie i świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 350 gospodarstw domowych w ramach projektu: Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego". Numer ogłoszenia: 47025-2010

30 GRU 2009 | KADRA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM

W dniu 29 grudnia 2009 roku wyłoniono kadrę zarządzającą projektem. Po dokonaniu czynności badania i oceny powyższych ofert stwierdzono, że odpowiadają one wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostały wybrane jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

14 GRU 2009 | POWSTANIE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

W grudniu została zaprojektowana i wykonana strona internetowa, jako jeden z elementów promocji projektu.

09 GRU 2009 | OGŁOSZENIE NA WYKONANIE USŁUGI KOORDYNATORA

Dnia 8 grudnia 2009 roku Powiat Łukowski zamieścił‚ ogłoszenie na wykonanie usługi koordynatora gÅ‚ównego projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń projektu Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego. Numer ogłoszenia: 236315-2009.

21 LIS 2009 | KONSULTACJE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

W październiku i listopadzie odbyły się indywidualne konsultacje z Burmistrzami i Wójtami miast i gmin uczestniczących w projekcie, celem omówienia harmonogramu projektu, zapisów w umowie partnerskiej oraz opracowania szczegółowych zasad wyłaniania beneficjentów projektu.