CEL PROJEKTU

Gównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 350 gospodarstw domowych z terenu 6 gmin Powiatu Łukowskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel projektu jest zatem zgodny z celem dział‚ania 8.3 PO IG.

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 350 gospodarstwom domowym z miasta Łuków, gminy Łuków, miasta Stoczek Łukowski, gminy Stoczek Łukowski, gminy Stanin i gminy Trzebieszów .


2) Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera.
3) Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

 

Obok realizacji celu działania 8.3 PO IG, projekt realizuje również cel szczegółowy (f) PO IG - „wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce". Osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym.

 

Zakładane produkty:

 

• wykonanie 350 podłączenie Internetu w gospodarstwach domowych,
• przekazanie beneficjentom ostatecznych 350 notebooków,
• zrealizowanie 30 szkoleń„ „Podstawy systemu Windows i Internetu",
• realizacja łącznie 8400 osobogodzin szkoleniowych,
• zrealizowanie 1 serwisu WWW dla beneficjentów ostatecznych.

 

Zakładane rezultaty:

 

• liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu - 350
• liczba osób, które zwiększyły swoje kompetencje poprzez ukończenie szkolenia " Podstawy systemu Windows i Internetu" - 350
• liczba gospodarstw korzystaących z komputerów zakupionych w ramach projektu - 350
• liczba osób korzystających z serwisu www projektu - 500
• wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera
• rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu
• zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

 

Ostatnie trzy rezultaty to rezultaty „miękkie" - jakościowe, będą mierzone poprzez ankietowanie beneficjentów ostatecznych. Zakłada się uzyskanie 80% poprawą sytuacji uczestników ocenianej subiektywnie w skali punktowej.

 

Pozostałe wskaźniki będą monitorowane i liczone przez zespół projektowy, który w ramach cyklicznych spotkań będzie dokonywał‚ oceny postępu realizacji projektu.

 

Źródłami danych będą m. in.:

 

- protokoły przekazania sprzętu beneficjentom ostatecznym,
- raporty z wizji lokalnych u beneficjentów ostatecznych,
- protokoły uruchomienia łącza internetowego,
- protokół odbioru dostaw i usług realizowanych przez wykonawców,
- listy obecności na szkoleniach,
- licznik wejść na serwis www,
- raporty zespołu projektowego,
- sprawozdania okresowe.