Zarządzania kryzysowe

Podstawę prawną do organizowania i realizowania przez Starostę Łukowskiego, działań w zakresie reagowania kryzysowego stanowią akty prawne:

 1. Podstawowym aktem prawnym jest zapis w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku stwarzający podstawy do przyjęcia szczegółowych rozwiązań prawno-organizacyjnych z zakresu rozumianego dziś pod pojęciem zarządzania kryzysowego (Rozdział XI, Art. 228 i następne) (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

  Art. 228, ust 1
  W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. (…)

 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. (j. t z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592)

  Art. 4 ust. 1 pkt 16
  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie:
  (…)
  16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  (…)

 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ.U.Nr 89, poz. 590)
 4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676)
 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j. t z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (j. t z 2002r. Dz. U. Nr 7 poz. 58 ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998r Nr 90, poz. 575 ze zm.)
 8. Ustawa z 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (j. t z 2002r. Dz. U. Nr 112, poz. 982 ze zm.)
 11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (j. t z 2003r Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
 12. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668 ze zm.)

  Art. 10 – zmiany w dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953r. Nr 23, poz. 93, z 1959 Nr 27, poz. 167, z 1970r. Nr 16, poz. 138, z 1983r. Nr 44, poz. 200 oraz z 1996r Nr 106, poz. 496 i Nr 106, poz. 668)

 13. ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j. t z 2004 Dz. U. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)

  Art. 137
  Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.

 14. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.)
 15. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm)
 16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)