Zagrożenia powiatu

  • klasyfikacja zagrożeń

   Największe zagrożenia powiatu łukowskiego mogą powstać w wyniku:

    

   1. Zakłóceń porządku publicznego (masowe zgromadzenia ludności, manifestacje, blokady dróg, itp.) oraz terroryzmu i bioterroryzmu.
   2. Skażenia Toksycznymi Środkami Przemysłowymi (TSP) emitowanymi do atmosfery na skutek awarii instalacji przemysłowych w zakładach pracy wykorzystujących TSP w procesie produkcji, awarii bądź katastrofy drogowej lub kolejowej podczas przewozu TSP.
   3. Pożarów przestrzennych kompleksów leśnych, stacji paliw i innych substancji łatwopalnych.
   4. Zakażeń biologicznych ludzi i zwierząt.
   5. Klęsk żywiołowych o skali katastrofalnej spowodowanych anomaliami pogodowymi (zawieje śnieżne, huragany, gwałtowne opady, itp.).
   6. Katastrof.
   7. Bezrobocia
  • Katastrofy

W wyniku działania sił przyrody zniszczeniu mogą ulec budynki w których zainstalowane są instalacje gazowe, wodne i elektryczne, a tym samym spowodować to może wybuch gazu wydobywającego się z niesprawnej instalacji, niekontrolowany wyciek wody oraz porażenie prądem.

Istnieje również prawdopodobieństwo zaistnienia na obszarze powiatu katastrofy lotniczej, zwłaszcza, że na terenie poligonu wojskowego w Jagodnem odbywają się loty ćwiczebne.

  • Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe mogą być przyczyną ogromnych zniszczeń, strat materialnych oraz śmierci ludzi i zwierząt w skali większej niż straty i zniszczenia poniesione w wielu wojnach.

Ze względu na to, że wszystkie rzeki w powiecie spławiają swe wody z terenu powiatu, przy braku dopływu z zewnątrz, wyklucza to możliwość wystąpienia powodzi. Mogą wystąpić jedynie lokalne wylewy rzek w niżej położonych rejonach.

Silne wiatry w połączeniu z gwałtownymi ulewami mogą być przyczyną uszkodzeń budynków mieszkalnych, gospodarczych, konstrukcji przemysłowych, linii energetycznych, linii telefonicznych napowietrznych, a także spowodować straty bezpowrotne i sanitarne wśród ludzi i zwierząt hodowlanych.

Zamiecie i śnieżyce przy niskich temperaturach mogą znacznie lub całkowicie unieruchomić, ewentualnie utrudnić komunikację drogową i kolejową, dojazd pracowników do zakładów pracy, dowóz zaopatrzenia oraz dojazd służb komunalnych, pogotowia, straży pożarnej, policji i Formacji Obrony Cywilnej w rejony zagrożone.

  • Zagrożenia sanitarne

 

   1. Ryzyko zwiększenia zapadalności na choroby zakaźne
    • zatrucia pokarmowe wywołane obecnością czynnika chorobotwórczego w surowcach spożywczych (jaja, drób, surowe mięsa) i w wyniku nieprawidłowej obróbki tych surowców,
    • choroby odzwierzęce - zagrożenie wścieklizną (bezdomne psy i koty),
    • choroby przenoszone przez kleszcze,
    • zakażenia powstałe w wyniku zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek -korzystanie z nielegalnych gabinetów stomatologicznych prowadzonych przez „dentystów" byłego ZSRR,
    • zakażenia w wyniku ryzykownych zachowań seksualnych i korzystanie z usług „turystyki seksualnej",
    • choroby zakaźne zawleczone w wyniku ruchów ludności (bliskość granicy, Ośrodek Uchodźców, podróże zagraniczne),
    • grypa,
   2. Zagrożenie atakiem terrorystycznym.
   3. Nieprawidłowa gospodarka odpadami.
  • Zagrożenia biologiczne

 

   1. Zagrożenie zakażeniem biologicznym występujące na terenie powiatu spowodowane może być głównie poprzez zakażone dzikie zwierzęta, wędrówki ptaków drapieżnych, obrót handlowy zwierzętami domowymi w punktach skupu oraz w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny i profilaktyki przez ludzi, a także w stosunku do zwierząt domowych. Najbardziej zagrożonymi terenami przez wściekliznę to tereny w pobliżu skupisk leśnych.
   2. Istnieje ciągłe zagrożenie możliwości poniesienia uszczerbku na zdrowiu obywateli ze strony bezdomnych psów i kotów, które występują licznie na terenie miasta Łukowa, a także na terenach administrowanych przez samorządy gminne.
   3. Istnieje zagrożenie epizootyczne i epidemiczne od zwierząt padłych w związku z brakiem możliwości dostarczania ich do wyznaczonych punktów zbiórki i utylizacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie wspólnie z Inspekcją Sanitarną i Policją na co dzień współpracuje i podejmuje działania w oparciu o obowiązujące przepisy w sytuacjach poniesienia uszczerbku na zdrowiu obywateli pokąsanych przez psy , a także interweniuje podczas zgłoszeń dotyczących porzuconych padłych zwierząt lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego produkowanych w nieodpowiednich warunkach nie będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej.

  • Zagrożenia pożarowe

Pożary należą do najczęściej występujących zagrożeń. Największe kompleksy leśne występują w części północno-zachodniej i południowej powiatu. Na pożary narażone są też miejscowości o zwartej zabudowie (szczególnie budynki, które wykonane są z materiałów łatwopalnych, zwłaszcza drewna i papy).

Ze względu na charakter zabudowy największe zagrożenie pożarowe występuje w centralnej części miasta Łuków i Stoczek Łukowski.

Poważne zagrożenie pożarowe stwarzają też stacje paliw oraz zakłady pracy, które w codziennej produkcji używają substancji palnych i wybuchowych, takich jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki, gazy techniczne itp. a także trasy przewozów substancji łatwopalnych.

Do najbardziej niebezpiecznych pod względem pożarowym obiektów - zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie powiatu zalicza się:

   • Zakłady Mięsne w Łukowie
   • Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie
   • Przedsiębiorstwo Transportu Produkcji i Usług w Łukowie
   • Zakład Energetyczny - Rozdzielnia Energii w Łukowie
   • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych - Otaczarnia Kruszyw
   • Stacja PKP w Łukowie
   • PRO-GAZ – stacja i rozlewnia gazu propan-butan w Łukowie
   • Stacje redukcyjne gazu w: Gołaszynie, Jarczewie, Fiukówce, Kopinie, Stoczku Łukowskim oraz na Poważu
   • Baza PKS w Łukowie
   • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Łukowie
   • Zakłady Gospodarki Komunalnej w Adamowie i Stoczku Łukowskim
   • Huta Szkła Gospodarczego w Hucie Dąbrowej
   • PKP – baza paliw w Łukowie

Obszary o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym

Obszarem o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym jest rezerwat przyrody „JATA”, gdzie w pobliżu zlokalizowany jest poligon wojskowy. Na obszarze rezerwatu wyznaczone są szlaki turystyczne.

Potencjalne zagrożenie stanowić może także gazociąg przebiegający przez teren powiatu. Stan zagrożenia może zaistnieć na skutek awarii armatury wchodzącej w skład sieci gazowej (na skutek dużych mrozów, skorodowania bądź uszkodzenia mechanicznego gazociągu przy prowadzeniu prac ziemnych.

  • Zagrożenia od Toksycznych Środków Przemysłowych

Największe realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego stanowią TSP, które z chwilą niekontrolowanego wydostania się do otoczenia będą powodowały straty bezpowrotne i sanitarne ludności, straty w gospodarce rolno-hodowlanej, oraz skażenia terenu, wody i powietrza.

Niezależnie od TSP stosowanego w zakładach pracy realną groźbę stanowi możliwość powstania rozległych stref skażeń wzdłuż dróg i torów, w wyniku kolizji lub awarii w czasie przewozu TSP transportem kołowym lub drogowym przez obszar powiatu.

Średni zasięg rozprzestrzeniania się obłoku TSP uzależniony będzie od ilości, rodzaju środka, warunków atmosferycznych w przyziemnych warstwach atmosfery oraz od charakteru zabudowy i rzeźby terenu.

Transport drogowy stanowi poważne źródło zagrożeń z racji:

   • dużej ilości przewożonych substancji,
   • większej różnorodności w porównaniu z transportem kolejowym, gdyż substancje, których nie podejmuje się przewozić kolej, przewożone są transportem drogowym,
   • braku wyznaczonych i oznakowanych tras i parkingów,
   • złego stanu technicznego środków transportu, szczególnie małych przewoźników,
   • nieprzestrzegania przepisów ADR w przewozie materiałów niebezpiecznych,
   • dużego zagrożenia kolizjami na drogach,
   • braku świadomości spedytorów i przewoźników o skutkach zagrożeń,
   • złego stanu dróg.

Transport drogowy substancji niebezpiecznych odbywa się przy użyciu środków transportu własnych podmiotów wykorzystujących w/w substancje w procesach produkcyjnych oraz środkami transportu producentów TSP.

Każdy przewóz jest sygnalizowany w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie /pisemne zawiadomienie o przewozie/.

Poważny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oprócz złego stanu dróg, ma natężenie ruchu drogowego, oraz jakość techniczna pojazdów, np. wiek.

Poważne zagrożenie stanowi również transport TSP koleją z racji dużych ilości przewożonych jednorazowo substancji toksycznych a także niejednokrotnie nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas transportu. Awarie z reguły powstają w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub korozji armatury i walczaków cystern, połączonych z niekontrolowanym wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Przez teren powiatu łukowskiego odbywa się transport toksycznych środków przemysłowych po trasach:

   1. drogowych:
    • Siedlce – Łuków - Radzyń Podlaski (gazy techniczne: acetylen, tlen), propan-butan, paliwa płynne oraz w niewielkich ilościach amoniak i chlor,
    • Stoczek Łukowski – Łuków – Międzyrzec (gazy techniczne: acetylen, tlen), propan-butan, paliwa płynne oraz w niewielkich ilościach amoniak i chlor,
    • Kock – Serokomla – Wojcieszków – Łuków (amoniak)

    Najbardziej prawdopodobne miejsca kolizji drogowych mogących mieć wpływ na powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi to skrzyżowania dróg na trasach:

    • Radzyń Podlaski – Łuków
    • Siedlce – Łuków
    • Garwolin - Stoczek Łukowski
    • Międzyrzec Podl. – Łuków
    • Serokomla – Łuków
   2. kolejowych:
    • Siedlce – Łuków – Terespol (czteroetylek ołowiu, benzyna, olej napędowy, amoniak);
    • Siedlce – Łuków – Pilawa (czteroetylek ołowiu, mieszanina przeciwstukowa, tlenek etylenu, amoniak);
    • Terespol – Łuków – Pilawa (czteroetylek ołowiu, mieszanina przeciwstukowa, tlenek etylenu, amoniak);
    • Terespol – Łuków – Dęblin (czteroetylek ołowiu, amoniak).

W przypadku awarii lub katastrofy stwarza to zagrożenie dla ludności zamieszkałej wzdłuż tras, a w szczególności w rejonie węzła PKP Łuków, stanowiącego część transeuropejskiej magistrali kolejowej z Europy Zachodniej do Moskwy, od której w Łukowie odgałęzia się ważna linia tranzytowa w kierunku Skierniewic.

Najbardziej prawdopodobne miejsca powstania zagrożeń podczas przewozu tych substancji to rozjazdy na stacjach węzłowych oraz miejsca postojowe na tych stacjach.

Jednak główne źródła zagrożeń od TSP wynikają z istnienia na terenie powiatu łukowskiego zakładów przetwórstwa mięsnego i spożywczego.

Substancją kształtującą zagrożenie jest amoniak magazynowany w zbiornikach i instalacjach technologicznych na terenie miasta Łuków oraz na terenie miejscowości Adamów i Bronisławów Duży, a także chlor wykorzystywany w procesie uzdatniania wody.

Poza w/w substancjami na terenie powiatu łukowskiego stosowane są jeszcze inne substancje chemiczne: kwas solny, kwas azotowy, podchloryn sodu oraz kwas siarkowy.

  • Zakłócenia porządku

Na obszarze powiatu mogą wystąpić blokady: dróg, tras kolejowych, budynków administracji publicznej oraz demonstracje i strajki prowadzące do paraliżu komunikacji lub ważnych dla regionu zakładów pracy.

Możliwe są także zbiorowe zakłócenia porządku publicznego o charakterze chuligańskim, takie jak zamieszki i burdy uliczne oraz na stadionach, prowadzące w skrajnych przypadkach do znacznej dewastacji i niszczenia mienia a także stwarzających zagrożenie życia i zdrowia obywateli.

Akty terroru /bioterroru/

Obserwowany w ostatnim okresie wzrost przestępczości oraz powstawanie grup przestępczych o charakterze mafijnym jak i łatwiejszy dostęp do broni i materiałów wybuchowych, powoduje znaczny wzrost prawdopodobieństwa dokonania na obszarze powiatu aktów terroru i bioterroru polegających na:

  • zdetonowaniu ładunków wybuchowych w miejscach publicznych takich jak: obiekty komunikacyjne, administracyjne, szpitale, obiekty handlowe i inne;
  • skażeniu ujęć wody oraz zatruciu wodociągów lub żywności wysoko toksycznymi substancjami chemicznymi;
  • przekazaniu fałszywej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej np. szpitalu lub obiekcie administracyjnym, powodującym konieczność prewencyjnej ewakuacji osób tam pracujących lub chorych i w znacznym stopniu dezorganizujących ich pracę.