Kwalifikacja Wojskowa

Stosownie    do    postanowień    rozporządzenia    Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1585), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r.  

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu łukowskiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 11 marca do dnia 22 kwietnia 2016 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łukowie będzie mieściła się przy ul. Piłsudskiego 29.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających  się  w  trybie  ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. W toku trwania kwalifikacji nastąpi założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Oceny  zdolności  fizycznej  i  psychicznej  do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe  i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej wymienione organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 1997 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1995 i 1996, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:


„A” ─ zdolny do czynnej służby wojskowej;
„B” ─ czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej ─ kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;
„D” ─ niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

„E” - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej otrzymają kategorię zdolności E ─ nie podlegają  w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej, w związku z czym nie zostaną ujęte w ewidencji wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej  (co  następuje  po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z  urzędu  do  rezerwy, a tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej. Nie jest  to  jednak  konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z w/w kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarza wchodzącego w skład tej komisji. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek  przedstawienia  komisji  lekarskiej posiadanej  dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych przed stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby  wzywane  do  kwalifikacji  wojskowej  są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości ─ celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
  • posiadaną dokumentację medyczną ─ w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
  • aktualną fotografię o wymiarach bez nakrycia głowy ─ w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki ─ w celu przedstawienia ich wojskowemu komendantowi uzupełnień,

Nieotrzymanie   wezwania   imiennego   nie   zwalnia   osób  do  tego  zobowiązanych  z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.