Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa. 

 

Treść dokumentu

 


 

Wynki otwartego konkursu ofert na realizację działania publicznego z zakresu administracji rządowej pn. "Powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łukowskiego w 2016 r."

 

Treść dokumentu 

 


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa.

 

Treść dokumentu

 


 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

 

Treść dokumentu

 

 


 

WYNIKI otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2014

 

Treść dokumentu

 


 

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Zarząd Powiatu w Łukowie zawiadamia organizacje pozarządowe niebiorące udziału w ,,Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa” o możliwości wytypowania swoich przedstawicieli na kandydatów na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Propozycje należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 – kandydat do komisji konkursowej, ... (nazwa organizacji pozarządowej) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łukowie (pok. 209) do dnia 24.03.2014 r. do godz. 15:30 zgodnie z Załącznikiem dołączonym do niniejszego zawiadomienia.

 


 

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Zarząd Powiatu w Łukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa.

Treść ogłoszenia

 

 


 

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2018” /PDF/

 

  • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących ogłoszenia Zarządu Powiatu w Łukowie w sprawie konsultacji projektu ,,HARMONOGRAMU DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU ŁUKOWSKIEGO NA ROK 2014” z organizacjami pożytku publicznego /PDF/
  • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących ogłoszenia Zarządu Powiatu w Łukowie w sprawie konsultacji projektu ,,STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE” z organizacjami pożytku publicznego /PDF/
  • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących ogłoszenia Zarządu Powiatu w Łukowie w sprawie konsultacji projektu ,,STATUTU MUZEUM REGIONALNEGO W ŁUKOWIE” z organizacjami pożytku publicznego /PDF/
  • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących ogłoszenia Zarządu Powiatu w Łukowie w sprawie konsultacji projektu ,,STATUTU MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA W WOLI OKRZEJSKIEJ” z organizacjami pożytku publicznego /PDF/

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W ŁUKOWIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PRO ZARZĄDU POWIATU W ŁUKOWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014 /PDF/

 

Pliki do pobrania:

  1. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014 /PDF/
  2. Formularz opinii i wniosków /DOC/

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu„Rocznego Programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”


 Treść ogłoszenia /PDF/

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

 

Treść ogłoszenia /PDF/

 

 

Zarząd Powiatu w Łukowie w dniach 23-24.06.2014 r. ogłasza konsultacje projektu zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie z organizacjami pożytku publicznego.

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Łukowie /PDF/

Projekt Uchwały zmieniającej statut SP ZOZ /PDF/