Gmina Wola Mysłowska

Adres:
Urząd Gminy Wola Mysłowska

Wola Mysłowska 57
21-426 Wola Mysłowska

telefon: (025) 754 25 22
fax. (025) 754 25 16
internet: www.wolamyslowska.com.pl
e-mail: wolamyslowska@o2.pl

Dwór w Jarczewie

 Gmina zajmuje powierzchnię 121,1 km2 i podzielona jest na 21 sołectw. Zamieszkuje ją około 5 024 osób. (stan na dzień 31.12.2011 r., źródło GUS).


Pierwsze informacje historyczne dotyczące gminy pochodzą z XVI wieku. Tereny te wchodziły wtedy w skład ziemi sandomierskiej, należąc do powiatu stężyckiego. W tym powiecie Wola Mysłowska pozostawała do 1793 roku. Po III rozbiorze Polski znalazła się pod zaborem austriackim - w Galicji Zachodniej. Potem weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku - Królestwa Polskiego. I wojna światowa dla Woli Mysłowskiej oznaczała panowanie niemieckie, by w 1918 roku wrócić wraz z całym powiatem łukowskim do odrodzonego państwa polskiego.

Wśród obiektów zabytkowych najciekawsze są tu:

  • zespoły dworsko-pałacowe w Wilczyskach (obecnie siedziba szkoły podstawowej) i w Jarczewie z XIX wieku.
  • dwa parki podworskie w Baczkowie i w Mysłowie.


Do atrakcyjnych pod względem przyrodniczym miejsc na terenie gminy Wola Mysłowska należą:

  • dolina Świdra i jego dopływów
  • dolina Wilgi z rozległymi łąkami, kompleksami stawów w okolicach Woli Mysłowskiej i Jarczewa
  • las wilczyński o powierzchni 118 ha


Upowszechnianiem kultury wśród mieszkańców gminy zajmuje się przede wszystkim Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej. Natomiast zadania oświatowe wykonują :
Zespół Oświatowy w Mysłowie i szkoły podstawowe w: Wandowie, Lisikierzu, Wilczyskach i Jarczewie. Wola Mysłowska jest gminą typowo rolniczą- grunty orne zajmują w niej 8071ha. Uprawia się tu głównie zboża i ziemniaki, a hoduje trzodę chlewną i bydło mleczne. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców tego terenu.
Największymi zakładami działającymi w gminie są:

  • Gminna Spółdzielnia SCh
  • Firma Agrol w Woli Mysłowskiej
  • ubojnia zwierząt w Ciechominie
  • Bank Spółdzielczy