Miasto Stoczek Łukowski

Adres:
Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Pl. T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

telefon: (025) 797 00 01, 797 01 73
fax. (025) 797 00 73
internet: www.stoczek-lukowski.pl
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Widok na Stoczek ?ukowski

 

Liczące 9,2 km2 powierzchni i 2 746 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2011 r., źródło GUS) miasto położone jest na Równinie Łukowskiej, nad rzeką Świder.

Osada wiejska Stoczek istniała tu już w XIII wieku i wchodziła w skład ziemi czerskiej województwa mazowieckiego, a od XV wieku była własnością biskupów poznańskich. W wieku VI biskup Sebastian Branicki z dwóch wiosek: Stoczka i Kawęczynka, utworzył miasto zwane Sebastianowem. W 1546 roku Stoczek otrzymał z rąk króla Zygmunta Starego przywilej lokacyjny, zatwierdzony ponad 200 lat później przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie rozbiorów Polski Stoczek kilkakrotnie zmieniał przynależność administracyjną. W 1809 roku został włączony do Księstwa Warszawskiego, w 1815 roku znalazł się w granicach królestwa Polskiego. Miasto znane było z pierwszej zwycięskiej bitwy powstania listopadowego, stoczonej 14 lutego 1831 roku. Wydarzenie to upamiętnia pomnik wystawiony w 100. rocznicę boju na wzgórzu, z którego dowodził gen. Józef Dwernicki. W czasie powstania styczniowego w okolicach Stoczka działały liczne oddziały powstańcze, a podczas II wojny światowej oddziały partyzanckie, m.in. Ostoi. W 1916 roku Stoczek odzyskał utracone 1867 roku prawo miejskie. Warto wspomnieć, że urodził się tu Aleksander Świętochowski, pisarz, ideolog polskiego pozytywizmu. W okresie międzywojennym w Stoczku Łukowskim odbywały się największe w Polsce jedne z największych w Europie targi końskie. W 1998 roku miasto i przylegające osady podzielono na dwie jednostki administracyjne.

Bogate walory przyrodniczo-klimatyczne, czyste środowisko, interesująca przeszłość historyczna i kulturowa decydują dziś o atrakcyjności miasta. Malowniczy krajobraz urozmaicają zalesione wzgórza wznoszące się do 200 m n.p.m., rzeka Świder przepływająca wśród bagnistych łąk oraz otoczone pagórkami stawy za Świdrem. Jeszcze w okresie międzywojennym Stoczek Łukowski i okolice nazywany był Szwajcarią Podlaską. Atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne mają już niezłe zaplecze (kąpieliska, stawy rybne, miejsca noclegowe). Baza sportowo rekreacyjna zapewnia możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportów przez cały rok.

Uporządkowana gospodarka odpadami oraz proekologiczne działania władz miejskich gwarantują ochronę czystości środowiska.

Przyszli inwestorzy znajdą tu dobre warunki do lokowania zwłaszcza obiektów przemysłu rolno spożywczego (baza surowcowa) oraz wolne, częściowo uzbrojone tereny pod zabudowę gospodarczą, a także wolne obiekty magazynowo-produkcyjne. Zainteresowani inwestowaniem na terenie miasta mogą liczyć na ulgi podatkowe, a wytworzone przez nich produkty na zbyt na pobliskich liczących się rynkach: Warszawa, Siedlce, Łuków i Garwolin