Gmina Krzywda

Adres:
Urząd Gminy Krzywda

ul. Żelechowska 24 B
21-470 Krzywda


telefon: (025) 755 10 06, 755 11 66
fax. (025) 755 10 61
internet: www.gminakrzywda.com

e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl

Ko?ció? w Okrzei

 

Gmina leży na Wysoczyźnie Żelechowskiej, zajmując powierzchnię 161 km2. Zamieszkuje ją około 10 718 osób (stan na dzień 31.12.2011 r. źródło GUS). W skład gminy wchodzą 24 wsie. Na jej terenie znajduje się obszar źródliskowy rzeki Mała Bystrzyca. Jest gminą typowo rolniczą, mającą 11 630 ha użytków rolnych.

Najciekawsze obiekty zabytkowe zachowały się w Okrzei i Woli Okrzejskiej. W Okrzei stoi barokowo-klasycystyczny kościół parafialny z lat 1790-1793, ufundowany przez Teresę z Lelewelów Cieciszowską - prababkę Henryka Sienkiewicza. W Woli Okrzejskiej - miejscu urodzenia pisarza, w dworku Sienkiewicza od 1966 roku mieści się muzeum jego imienia. Pamięci Henryka Sienkiewicza poświęcony jest też Kopiec, usypany w Okrzei w 1938 roku.
Zespoły dworsko-parkowe zachowały się w Krzywdzie, Anielinie i Radoryżu Smolarnym (obecnie siedziba Zasadniczych Szkół Rolniczych).
Ponadto na terenie gminy jest wiele niezwykle cennych obiektów przyrodniczych. Pomniki przyrody są w Radoryżu Smolarnym (grupa 4 świerków pospolitych oraz głazy narzutowe w stawie), Krzywdzie (lipa wąskolistna), w Anielinie (sosna czarna i jałowce wirginijskie) i w Podosiu (dęby szypułkowe).

Spośród ponad 381 podmiotów gospodarczych większość prowadzi działalność handlową i usługową. Drobne rzemiosło lokalizowane jest wokół punktów sprzedaży występujących w każdej wsi i reprezentuje branżę spożywczą i przemysłową. W gminie skupionych jest dość dużo zakładów przemysłowych. Do największych należą: Huta Szkła Gospodarczego w Hucie Dąbrowa, Zakład Dziewiarski Wadima. Ponadto w gminie są 3 piekarnie i 2 masarnie, a także Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych w Krzywdzie i Zakład Instalacyjny Wodno-Kanalizacyjny w Hucie Dąbrowa.

Duże ożywienie gospodarcze w ostatnich latach gmina zawdzięcza zarówno swemu położeniu przy zelektryfikowanej linii kolejowej Łuków - Dęblin i dobrej komunikacji drogowej, jak i staraniu władz gminnych o sukcesywne poprawianie infrastruktury technicznej. W ofercie gospodarczej gminy dla przyszłych inwestorów znajdują się m.in.: pomieszczenia i magazyny Gminnej Spółdzielni w Krzywdzie wraz z zapleczem mieszalni pasz o łącznej powierzchni około 5000 m2.

W staraniach o rozwój gospodarczy władze nie zaniedbują też spraw związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Służą temu takie inwestycje, jak: budowa gminnego wysypiska odpadów i oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Krzywdzie.