Gmina Łuków

Adres:
Urząd Gminy w Łukowie
ul. Świderska 12
214-400 Łuków


telefon: (025) 798 24 39
fax. (025) 798 23 92
internet: www.lukow.ug.gov.pl
e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Szko?a Podstawowa w Gr?zówce

Gmina Łuków położona jest w północno - zachodniej części Województwa Lubelskiego. Geograficznie należy do Równiny Łukowskiej. Powierzchnia ogółem zajmuje 308,3 km2, zamieszkana jest przez ponad 16,5 tys. osób.

Gmina Łuków pierwotnie należała do Małopolski. Od 1474 r. do ostatniego rozbioru kraju, czyli do roku 1795 gmina wchodziła w skład Województwa Lubelskiego. W 1973 r. Łuków jako autonomiczna jednostka administracyjna znalazł się w granicach nowo utworzonego Województwa Siedleckiego. Po nowym podziale administracyjnym kraju powiat wraz z gminą Łuków zostały włączone do Województwa Lubelskiego.

Gmina Łuków jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 17172 ha i jest zagospodarowana przez 2740 gospodarstwa rolne. W produkcji rolniczej dominuje produkcja żywca wieprzowego, mleka, ziemniaków i zbóż. Ze względu na brak uciążliwego przemysłu i nieskażone środowisko, a także niski poziom nawożenia mineralnego i chemizacji rolnictwa, wytworzone produkty rolne posiadają walory zdrowej żywności i stanowią znakomity surowiec przetwórczy. Dominującymi uprawami są zboża i ziemniaki. Taki kierunek produkcji roślinnej wynika głównie z warunków glebowych. Położenie terenu gminy wokół miasta Łukowa stwarza możliwość zbytu owoców i warzyw na targowiskach oraz sklepach owocowo - warzywnych. Indywidualne gospodarstwa charakteryzują się dość dużym rozdrobnieniem gruntów co powoduje, że znaczna część ludności szuka zatrudnienia poza rolnictwem.

W gminie Łuków zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych i usługowych, nie ma tu jednak dużych zakładów przemysłowych. Zakłady działające na terenie gminy nie są uciążliwe dla środowiska i pełnią istotną rolę w zapewnieniu miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Urozmaiceniem typowo równinnego terenu gminy są nieliczne żwirowo - piaszczyste pagórki i wydmy. Wartościami przyrodniczymi są kompleksy leśne, które ze względu na bogactwo flory i fauny zostały włączone do Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi gminy są:

 • Rezerwat geologiczny Kra Jurajska - rezerwat ten został ustanowiony dla ochrony unikatowego w skali światowej złoża amonitów.
 • Rezerwat Jata - ma na celu ochronę jodły, występują tu wspaniałe bory jodłowe z udziałem świerka i sosny , a także starodrzewy.
 • Rezerwat Topór - stworzony dla ochrony jodły.
 • Rezerwat florystyczny Las Wagramski - chroni stanowisko wawrzynka główkowego.

Na terenie gminy Łuków jest wiele cennych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Najcenniejsze obiekty, które stanowią jednocześnie atrakcję turystyczną gminy to:

 • drewniany kościół parafialny w Zarzeczu Łukowskim
 • zespół dworsko-parkowy w Ryżkach
 • pomnik ku czci księdza St. Brzóski
 • pomnik ku czci partyzantów AK
 • pomnik partyzantów polskich i radzieckich
 • kapliczka drewniana w Gręzówce
 • zespół folwarczny i zespół leśniczówki w Kryńszczaku

Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka z 5 filiami. Zakres działalności GOK-u obejmuje:

 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastyką i malarstwem,
 • organizowanie konkursów plastycznych i muzycznych,
 • rozwijanie zainteresowań w dziedzinie amatorskiego ruchu artystycznego. Jest ono realizowane poprzez działalność kabaretu Zza Płota, który osiąga sukcesy w skali kraju na przeglądach kabaretów.

W gminie funkcjonuje 12 szkół podstawowych o pełnym profilu nauczania oraz 1 szkoła filjalna o niższym stopniu nauczania. Istnieją również gimnazja, a jeśli chodzi o szkolnictwo średnie, młodzież kształci się w liceach ogólnokształcących i innych szkołach głównie w mieście Łuków.

Gmina Łuków posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, każda wieś posiada drogę o nawierzchni twardej łączącą ją z miastem Łukowem. Sieć drogowa jest nadal rozbudowywana, są tworzone nowe połączenia między wsiami i utwardzone ulice wiejskie.