Stowarzyszenia i Organizacje

Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Rejestr stowarzyszeń z terenu Powiatu Łukowskiego oraz nadzór nad nimi na sprawuje Starosta Łukowski. W ramach sprawowania tego nadzoru Starosta może:

  1. żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień;
  2. żądać dostarczenia w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
  3. przeprowadzać kontrole działalności stowarzyszenia.

Kontrola ma na celu ustalenie, czy działalność stowarzyszenia jest zgodna z postanowieniami jego statutu oraz przepisami prawa. 

Na stronie internetowej http://poradnik.ngo.pl/  znajdują się informacje dotyczące stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.