Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Łukowie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadanie dotyczy zapewnienia w domu pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Termin składania ofert: 27 grudnia 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, pokój nr 9 oraz pod nr tel. 25 798-99-13.

Informacja szczegółowa dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie w zakładce  - OGŁOSZENIA.

Powrót