Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

ZGŁOŚ STAROŚCIE INFORMACJĘ O HISTORYCZNYM ZANIECZYSZCZENIU POWIERZCHNI ZIEMI !

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Starosta Łukowski realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), dokonuje identyfikacji oraz sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Łukowskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Następnie wykaz ten zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, który w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi, dokonuje wpisu do rejestru o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi.

Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  2. adres i numer działki ewidencyjnej;
  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy  historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy  substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium,  o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt. 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. ustawy, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zidentyfikowanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu łukowskiego pozwoli na przeprowadzenie remediacji tych terenów, która polega na poddaniu gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodującej ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Wszelkie informacje na temat potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, proszę kierować w formie pisemnej lub elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Łukowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, email: sekretariat@starostwolukow.pl

Pragnę także podkreślić, że zgodnie z art.101e ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Niewywiązanie się z tego obowiązku, podlega karze grzywny.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  2. wskazanie miejsca, w miarę  możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  3. informacje na temat czasu  wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę  możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy  historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt. 1 lub ust. 1a ww. ustawy. 

 

Powrót