Informacja o XXXII sesji Rady Powiatu

Informacja o XXXII sesji Rady Powiatu


KOMUNIKAT
W dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej
im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się
XXXII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łukowie na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Adamów.
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za rok 2017.
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 • w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Łukowskiego na lata 2018 - 2020.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Stoczek Łukowski.
 • zmieniającą uchwałę Nr XXXII/236/2002 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Łukowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu w Łukowie w każdym okręgu wyborczym. 
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2018.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubartowskiego.
 • w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Łukowie – Staroście Łukowskiemu.
 • w sprawie powołania oraz określenia składu osobowego Doraźnej Komisji Rady Powiatu Łukowskiego ds. Statutu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.


Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXI sesji Rady Powiatu Łukowskiego,
 • informację dotyczącą funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz o funkcjonowaniu PKS w Łukowie S.A. w 2017 r.
 • informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 • sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za 2017 rok i I kwartał 2018 r.


Przewodniczący Rady
– Tadeusz Brzozowski–

 

Powrót