Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Powiatu

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Powiatu

 

ZAWIADAMIAM
że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II
w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXI sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja dotycząca funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz o funkcjonowaniu PKS w Łukowie S.A. w 2017 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za 2017 rok i I kwartał 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Łukowskiego na lata 2018 - 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Stoczek Łukowski.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/236/2002 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Łukowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu w Łukowie w każdym okręgu wyborczym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubartowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz określenia składu osobowego Doraźnej Komisji Rady Powiatu Łukowskiego ds. Statutu Powiatu Łukowskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:


PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ BRZOZOWSKI

Powrót