Ogłoszenie w sprawie zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 z 2017 r. poz. 573, 60, 1909), w związku z uchwałą Nr 165/475/2018 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, Zarząd Powiatu zawiadamia organizacje pozarządowe o możliwości zgłaszania swoich przedstawicieli na kandydatów na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania złożonych w konkursie ofert.
Zgłoszenia mogą składać tylko organizacje, które nie będą uczestniczyły w ogłoszonym konkursie.
Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łukowie (pok. 209) do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 15.30, zgodnie z załącznikiem dołączonym do niniejszego ogłoszenia.


Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 – kandydat do komisji konkursowej zgłoszony przez (nazwa organizacji)”.

 

Załącznik /PDF/

 

STAROSTA

/-/
Janusz Kozioł

Powrót