Komisja konkursowa wybrała kandydata na dyrektora SP ZOZ w Łukowie

Komisja konkursowa wybrała kandydata na dyrektora SP ZOZ w Łukowie

Zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Łukowskiego dotyczącym konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz Regulamin Przeprowadzenia Konkursu, komisja konkursowa złożyła Zarządowi Powiatu Łukowskiego protokoły z posiedzeń. Do konkursu przystąpiło 5 osób: p.Zbigniew Kończak, p.Mariusz Furlepa, p.Katarzyna Rola – Skorupska, p.Piotr Latawiec i p.Ireneusz Goławski.  W dniu 5 lutego 2018 komisja zakwalifikowała do kolejnego etapu postępowania konkursowego trzech kandydatów, z którymi  w dniu 6 lutego 2018 r. została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa przedstawiła pana Mariusza Furlepę  jako wybranego kandydata. W dalszej kolejności Zarząd Powiatu Łukowskiego zadecyduje o powierzeniu funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

Powrót