Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Wojewoda Lubelski informuje, że zostały ogłoszone Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”. Strategicznym celem programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie RP, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat tych wydarzeń. Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów. Zasadniczym efektem działań finansowanych w ramach Programu powinno być upowszechnienie wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, służące wzmocnieniu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych. Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m. in. na działania o charakterze remontowym i konserwatorskim obiektów grobownictwa wojennego, także zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2017, poz. 972 i 1086 );

2) organizacje pozarządowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Strategicznym celem programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury –opiekunów miejsc pamięci” jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. W sposób szczególny dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad miejscem pamięci, którego dotyczy wniosek. Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m. in. na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu pamięci czy zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Termin naboru wniosków określona do dnia 31 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie Ministerstwa

KiDN, w zakładce FINANSOWANIE I MECENAT/ PROGRAMY MINISTRA

Powrót